ACsoft phiên bản Thương mại dịch vụ

55.jpg

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

ACsoft phiên bản Thương mại dịch vụ được áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, có yêu cầu quản lý doanh thu, lãi lỗ cho từng nhóm hàng, mặt hàng, chi tiết từng loại hình kinh doanh dịch vụ.

TUÂN THỦ THEO CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN:

QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.;

Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp. 

Tích hợp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 2.5.1 của Tổng Cục thuế.

TÍNH NĂNG CỦA ACsoft  PHIÊN BẢN TMDV:

Quản lý tiền tệ theo nhiều đơn vị tiền tệ

Quản lý chi tiết vật tư hàng hoá theo: mã hàng, nhóm hàng, nguồn gốc, kho hàng, nhà cung cấp, người mua, vv…

Hạch toán kế toán Xuất khẩu - Nhập khẩu

Quản lý công nợ phải thu, công nợ phải trả chi tiết từng khách hàng theo từng hoá đơn 

Xác định hiệu quả kinh doanh đến từng nhóm hàng, mặt hàng, nhân viên, thị trường

ACsoft TMDV tự động sao lưu dữ liệu dự phòng, phân quyền chi tiết cho từng kế toán.

MỘT SỐ BÁO CÁO TIÊU BIỂU:

Báo cáo quỹ tiền mặt, tiền gửi

Bảng cân đối tài khoản, Báo cáo KQKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính 

Sổ cái các tài khoản, Sổ nhật ký chung 

Báo cáo tổng hợp nhập - xuất - tồn hàng hoá 

Biên bản đối chiếu công nợ 

Sổ đối chiếu công nợ phải thu

Sổ đối chiếu công nợ phải trả

Nhật ký mua hàng

Tổng hợp nhập hàng theo khách hàng 

Tổng hợp nhập hàng theo mặt hàng 

Nhật ký bán hàng .......

Download bộ cài

Hotline: 0989 01 36 36 / 0942 01 36 36<