Phần mềm kế toán chủ đầu tư VietSun ACPsoft
Phần mềm kế toán chủ đầu tư
VietSun ACPsoft
Đặc điểm nổi bật:
Phần mềm kế toán chủ đầu tư ACPsoft được thiết kế cho các Ban quản lý chuyên ngành, quản lý các dự án vốn ngân sách nhà nước và các Ban quản lý của các Đơn vị tổ chức trực tiếp thi công. Phần mềm này được áp dụng thống nhất cho các Ban quản lý Dự án trong cả nước.
Số lượng:    Đặt hàng
Tình trạng: Còn hàng.

 (084) 3577-1454 - 0989.01.36.36 - 0942.01.36.36 
image001.jpg
vcci-tongquan.png

VCCI là một tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho:

 • Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
 • Giới sử dụng lao động.
 • Các hiệp hội doanh nghiệp và ngành nghề.
 • Tham mưu cho Đảng và Nhà nước về chính sách kinh tế và phát triển doanh nghiệp.
 • Xúc tiến và hỗ trợ các hoạt động thương mại, đầu tư, hợp tác khoa học - công nghệ và các hoạt động kinh doanh khác của các doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài.

Là một thành viên của VCCI - Thực hiện chức năng: 

 • Tư vấn, hỗ trợ phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam. 
 • Cung cấp các giải pháp phần mềm kế toán chuyên ngành Ban quản lý dự án
 • Xây dựng hệ thống thông tin quản lý cho các doanh nghiệp và các tổ chức khác.
itb.png
ACSOFT & VIETSUN for ACP

ACsoft & VietSun for ACP: Là tên bản quyền phần mềm kế toán chuyên ngành Ban quản lý dự án của Viện Tin học doanh nghiệp (ITB) - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
 • ACsoft for ACP: Là phần mềm kế toán chủ đầu tư thông dụng 
 • VietSun for ACP: Là phần mềm kế toán chủ đầu tư cao cấp

ACSOFT & VIETSUN for ACP CÓ PHẢI LÀ GIẢI PHÁP KẾ TOÁN TỐI ƯU CHO DOANH NGHIỆP? 

ACsoft _ VietSun for ACP: Sản phẩm được cộng đồng Doanh nghiệp trên toàn quốc 

> 10.000
Doanh nghiệp đang sử dụng
acsoft.png

Khả năng đáp ứng của ACsoft & VietSun for ACP

Ban quản lý dự án hoạt động theo Mô hình hành chính sự nghiệp

 • Vietsun ACPsoft áp dụng mô hình kế toán thực hiện theo chế độ kế toán chủ đầu tư , Thông tư  số 195/2012/TT-BTC, cập nhật Thông tư  10/2011/TT-BTC về Chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng , Thông tư 19/2011/TT-BTC Qui định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, các chế độ báo cáo theo WB, ADB, ……
vietsun.png

Ban quản lý dự án hoạt động theo Mô hình doanh nghiệp

 • Vietsun ACPsoft áp dụng cho Đơn vị chủ đầu tư theo TT 195/2012/TT-BTC trong các doanh nghiệp dựa trên cơ sở Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư số 244/2009/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài Chính và các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp.

“0989.01.36.36 – 0942.01.36.36”

ITB- VCCI: Không ngừng hướng tới tiêu chuẩn vàng về Dịch vụ sau bán hàng

 • Không ngừng hoàn thiện quy trình chuẩn về dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng
 • Đẩy mạnh xây dựng hệ thống cộng tác viên đạt chuẩn theo yêu cầu Nhà sản xuất tại địa bàn.

VCCI: Tổ chức đại diện cho Cộng Đồng Doanh Nghiệp


TÍNH NĂNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN DỰ ÁN VIETSUN ACPSOFT

Phần mềm kế toán dự án VietSun ACPsoft là công cụ hỗ trợ đắc lực công tác quản lý tài chính kế toán cho BQLDA thuộc nhiều loại hình khác nhau: các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài do WB/ADB, các chính phủ, tổ chức phi chính phủ tài trợ; các dự án do các doanh nghiệp đầu tư.

 

VietSun ACPsoft được phát triển phù hợp với các mô hình kế toán:

Pentagon: Mô hình chuyên ngành

Vietsun ACPsoft áp dụng mô hình kế toán thực hiện theo chế độ kế toán chủ đầu tư , Thông tư  số 195/2012/TT-BTC, cập nhật Thông tư 10/2011/TT-BTC về Chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng , Thông tư 19/2011/TT-BTC Qui định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, các chế độ báo cáo theo WB, ADB, ……

Pentagon: Mô hình Doanh nghiệp

Vietsun ACPsoft áp dụng cho Đơn vị chủ đầu tư theo TT 195/2012/TT-BTC trong các doanh nghiệp dựa trên cơ sở Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư số 244/2009/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài Chính và các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp.

Pentagon: Mô hình Hành chính sự nghiệp

Vietsun ACPsoft áp dụng cho Đơn vị chủ đầu tư theo TT 195/2012/TT-BTC trong các đơn vị hành chính sự nghiệp dựa trên cơ sở Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC; Thông tư số 185/2010/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài Chính; và các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

 

Đầy đủ các tính năng về nghiệp vụ

 • Quản lý tổng dự toán và kế hoạch vốn
 • Kế toán kho bạc
 • Quản lý tình hình giải ngân và thực hiện dự án
 • Quản lý chi tiết dự án, Công trình và Hạng mục công trình
 • Quản lý chi tiết nguồn vốn 
 • Quản lý và giám sát tiến độ triển khai dự án và tiến độ giải ngân cho các nhà thầu
 • Theo dõi và kiếm soát  khối lượng thực hiện theo từng giai đoạn
 • Quản lý chi phí BQLDA theo từng nhóm chi phí
 • Quản lý tiền mặt tại quỹ
 • Quản lý tiền gửi ngân hàng
 • Quản lý công nợ phải thu, phải trả
 • Quản lý vật tư, công cụ dụng cụ
 • Quản lý TSCĐ và tài sản hình thành qua đầu tư
 • Quản lý danh mục hợp đồng
 • Quản lý thuế GTGT
 • Tự động phân bổ chi phí BQLDA
 • Tự động quyết toán dự án

Quản lý ngân sách

 • Lập tổng dự toán đã được phê duyệt của dự án, tổng dự toán được lập chi tiết theo từng hạng mục công trình của dự án, theo từng nguồn vốn và các khoản mục chi phí, tính chất phí.
 • Lập kế hoạch vốn về kinh phí được phân bổ trong năm tài chính theo thông báo ngân sách được giao của cơ quan cấp ngân sách. Kế hoạch được lập chi tiết cho từng hạng mục công trình của dự án, theo từng nguồn vốn và các khoản mục chi phí, tính chất phí.

Quản lý dự án

 • Quản lý chi tiết nhóm dự án, tên dự án.
 • Ngày khởi công, ngày kết thúc
 • Tổng dự toán, chi phí đầu tư, kế hoạch thực hiện theo từng năm.

 

Quản lý nguồn vốn

 • Quản lý chi tiết vồn đầu tư theo nhiều nguồn khác nhau (Vốn trong nước, vốn ngoài nước, vốn vay, vốn đối ứng, v.v..)

 

Quản lý chi phí đầu tư

 • Quản lý chi tiết chi phí đầu tư theo từng dự án, nguồn vốn, nhà thầu, theo các nhóm khoản mục chi phí đầu tư: xây lắp thiết bị khác.

 

Quản lý khối lượng thực hiện, khối lượng giải ngân và công nợ nhà thầu theo từng dự án, công trình, hạng mục công trình,…

 • Quá trình thự hiện đầu tư được theo dõi chặt chẽ từ bước tạm ứng vốn đầu tư cho nhà thầu đến các bước xác nhận khối lượng hoàn thành, thanh toán khối lượng hoàn thành & quyết toán vốn đầu tư theo từng dự án, công trình, hạng mục công trình.
 • Tạm ứng vốn đầu tư theo hợp đồng
 • Ghi nhận khối lượng hoàn thành
 • Thu hồi các khoản tạm ứng
 • Thanh toán vốn cho nhà thầu
 • Đối chiếu tình hình sử dụng vốn với Kho bạc

 

Quản lý luỹ kế khởi công

 • Giúp kế toán theo dõi từng khoản mục chi phí và tính chất phí của các công trình, hạng mục công trình đang dang dở đến thời điểm nhập số dư

 

Quản lý thu chi tiền mặt tại quỹ

 • Số dư quỹ tiền mặt được phản ánh tại mọi thời điểm, theo từng khoản mục chi phí, tính chất phí, nguồn vốn được cấp.
 • Số dư quỹ được hiển thị ngay trên màn hình nhập liệu giúp cho kế toán có quyết định nhanh chóng, chính xác khi lập chứng từ.

 

Quản lý tiền gửi theo từng tài khoản

 • Mỗi tài khoản tiền gửi được mở và theo dõi riêng trên sổ kế toán, phản ánh số dư của tài khoản theo mọi thời điểm, nắm bắt kịp thời tình hình biến động lượng tiền về, tiền đi của tài khoản theo từng dự án, khoản mục chi phí,…

 

Kế toán kho bạc

 • Vốn đầu tư được cấp tại Kho bạc và tình hình sử dụng vốn đầu tư được đối chiếu theo từng nghiệp vụ phát sinh, phản ánh kịp thời số vốn đầu tư còn được sử dụng. Tự động in Giấy rút dự toán, giúp đơn vị kiểm soát chặt chẽ các khoản công nợ đối với các nhà thầu.
 • Chức năng Tìm duyệt thuộc Module Kế toán kho bạc
 • Giúp kế toán xác định các chứng từ nào đã được Kho bạc làm thủ tục duyệt chi, các chứng từ nào vẫn còn đang giao dịch tại Kho bạc.

 

Tính giá trị tồn kho theo nhiều phương pháp

 • Quản lý nhập, xuất, tồn kho theo nhiều kho, đa chủng loại vật tư. Tự động tính giá xuất kho cuối kỳ theo nhiều phương pháp: bình quân theo kỳ, nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, giá đích danh,…

 

Tự động tính khấu hao TSCĐ

 • Tài sản cố định được quản lý chi tiết theo danh mục tài sản, tự động các nghiệp vụ khấu hao theo kỳ kế toán
 • Theo dõi tài sản từ khi mua mới, hao mòn hàng năm, điều chỉnh đánh giá lại giá trị tài sản trong quá trình sử dụng đến khi thanh lý, nhượng bán.

 

Kế toán thuế GTGT

 • Lập bảng kê thuế đầu ra, đầu vào, tờ khai thuế và các sổ sách chi tiết đối với các đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ,…
 • Hạch toán đa tiền tệ
 • Hạch toán song song hai loại tiền Việt Nam đồng và Ngoại tệ.

 

Tìm kiếm chứng từ thuận tiện, dễ dàng

 • Tìm kiếm chứng từ theo nhiều điều kiện khác nhau: số chứng từ, ngày chứng từ, TK Nợ, TK Có, nguồn vốn, dự án, khoản mục chi phí,…Từ kết quả tìm kiếm, cho phép truy vấn ngược đến chứng từ gốc

 

Báo cáo nhanh, chính xác

 • Đầy đủ các báo cáo theo quy định của chế độ kế toán chủ đầu tư, theo các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính,… cùng nhiều báo cáo quản trị hữu dụng theo nhu cầu của đơn vị. Kết xuất báo cáo ra Excel tiện dụng cho người dùng.

 

Khả năng bảo mật cao

 • Phân quyền sử dụng chi tiết đến từng chức năng và từng báo cáo cho từng người sử dụng. Cho phép một người sử dụng có một hoặc đồng thời các quyền thêm, sửa, xoá, in, export và cập nhật dữ liệu.
 • Quản lý số liệu kế toán theo nhiều năm, cho phép xem số liệu liên năm nên theo dõi được số liệu dự án kéo dài qua nhiều năm.

 

Đa người dùng

 • Chia sẻ dữ liệu cho nhiều người sử dụng cùng làm việc, hệ thống chạy trên máy tính đơn lẻ hoặc mạng.


Hãy liên hệ với VCCI-ITB để được tư vấn sản phẩm


·     Trung tâm giải pháp phần mềm - Viện Tin học Doanh nghiệp

·     Tầng 4, Tòa nhà VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

·     Tổng đài tư vấn: 1900 63-61-03  |  0942.01.36.36

·     Website: http://vccisoft.com.vn | Email: www.contact@vccisoft.com.vn


Hãy liên hệ với VCCI-ITB để được tư vấn sản phẩm


·     Trung tâm giải pháp phần mềm - Viện Tin học Doanh nghiệp

·     Tầng 4, Tòa nhà VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

·     Tổng đài tư vấn: 1900 63-61-03  |  0942.01.36.36

·     Website: http://vccisoft.com.vn | Email: www.contact@vccisoft.com.vn


Hãy liên hệ với VCCI-ITB để được tư vấn sản phẩm


·     Trung tâm giải pháp phần mềm - Viện Tin học Doanh nghiệp

·     Tầng 4, Tòa nhà VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

·     Tổng đài tư vấn: 1900 63-61-03  |  0942.01.36.36

·     Website: http://vccisoft.com.vn | Email: www.contact@vccisoft.com.vn

Về chúng tôi

ITB cung cấp các giải pháp phần mềm Quản trị Doanh nghiệp cho các Doanh nghiệp Việt Nam và các tổ chức khác. Xây dựng hệ thống thông tin quản lý cho doanh nghiệp và các tổ chức khác. ITB tư vấn, hỗ trợ phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ VCCI - ITB

 Trụ sở chính: 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Tư vấn: 0989.01.36.36/ Fax: (084) 3577-1453 
Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng:1900.63.61.03
Góp ý Lãnh đạo Viện: 0942.01.36.36
 VP đại diện Miền Trung - Tây Nguyên: 15 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng
05113.584.588 - 0903.065.065
Fax: 05113.584.587
www.vccisoft.com.vn 

Bản quyền VCCI -ITB © 2015